Elektroinštalačné práce

Ponúkame elektroinštalačné práce na základe platných osvedčení a oprávnení, t. j. :

  • osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike podľa § 14 ods. 5 vyhlášky č. 718/2002 Z.z. po odbornej spôsobilosti vykonanou skúškou – bola získaná odborná spôsobilosť podľa § 23 vyhlášky SR č. 718/2002 Z.z.
  • oprávnenie na činnosť: Opravy elektrických zariadení (rozoberanie technického zariadenia na účely opravy, rekonštrukcie a montáže technického zariadenia do funkčného celku na mieste jeho budúcej prevádzky), a to v rozsahu:

E 1.1 – zariadenia s napätím nad 1000 V vrátane bleskozvodov s obmedzením napätia do 35 kV

E4 – elektrické rozvádzače bez obmedzenia napätia

A – objekty bez nebezpečenstva výbuchu

B – objekty s nebezpečenstvom výbuchu

Elektroinštalačné práce Aligatorr Automotive
Menu