Technická kontrola minimálne 1x ročne

Na základe Vyhlášky č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel a príslušných nariadení Nariadenia vlády č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov vzniká zamestnávateľovi povinnosť zabezpečiť technickú kontrolu motorového vozíka, tzv. oprávnenou osobou s periodicitou podľa právnych a ostatných predpisov a noriem § 5 ods. 2a), spravidla minimálne raz ročne.

Nešetrite na pokuty a dajte si urobiť technickú kontrolu včas!

Na základe legislatívy vzniká povinnosť u vysokozdvižných vozíkov vykonať technickú kontrolu minimálne raz ročne. Podľa bezpečnostných predpisov pre pozemné dopravné prostriedky (BGV D 27) sú prevádzkovatelia osobne zodpovední za bezpečnosť svojich vysokozdvižných vozíkov.

Technická bezpečnostná kontrola sa zameriava na posúdenie celkového stavu prostriedku pre pozemnú dopravu a jeho vybavenia. Skúške podliehajú predovšetkým:

  • riadenie, brzdy, kolesá, obslužné prvky a pohon
  • hydraulické zariadenie, zdvíhacia plošina, zdvihové reťaze, prostriedok na uchopenie bremena (vidlica a i.)
  • ochranná strieška vodiča
Technická kontrola VZV_aligatorr.sk

Majte svoj VZV pod kontrolou
a prenechajte to na nás

Naši servisní technici vykonávajú:

  • bezpečnostné technické kontroly motorových vysokozdvižných vozíkov
  • aj revízne kontroly LPG

Po skončení technickej prehliadky vám vystavíme platný technický preukaz k príslušnému vysokozdvižnému vozíku. Prehliadky vykonávame podľa platnej legislatívy – noriem STN v súlade s ISO 3691+Amd1; STN EN 1459; STN268805; STN EN 1726-1; STN EN 1551; NA STN ISO 3691.

Ako náš zákazník dostanete vždy vopred a v dostatočnom predstihu upozornenie o blížiacom sa skončení platnosti aktuálnej TK.

Mám záujem o technickú kontrolu

Napíšte nám na aký typ VZV potrebujete technickú kontrolu alebo LPG revíziu a my sa Vám ozveme.

Cenová ponuka je nezáväzná.

Menu